ETICKÝ KODEX

Jako společnost ROBE lighting s.r.o. jsme přijali tento etický kodex, abychom vyjádřili zásady, které již od počátku svého vzniku budujeme, rozvíjíme, a které jsou naší prioritou.

Skutečnost, že se každý ve společnosti chová poctivě, eticky a charakterně, je součástí našeho úspěchu nejen v České republice, ale také po celém světě. Tato pravidla chování se uplatňují kdekoliv, kdykoliv a jsou závazná pro celou ROBE rodinu, tedy pro všechny osoby, které u nás působí.

Součástí naší kultury je také pravdivá, otevřená a včasná komunikace.

Náš statutární orgán, top management a další vedoucí zaměstnanci plní výjimečnou a zodpovědnou úlohu. Mají funkci vzoru a z tohoto důvodu jsou na ně kladeny vyšší požadavky než na ostatní. Tyto osoby musí předcházet nevhodnému chování ve společnosti, chránit své zaměstnance a reprezentovat nás v souladu se všemi etickými a morálními zásadami dle svého nejlepšího svědomí.

Tento etický kodex představuje souhrn zásad a principů naší společnosti v oblasti ekonomické, sociální a ekologické. Přestože bychom si to přáli, tímto textem nelze obsáhnout veškeré zásady, které ctíme. Proto tímto apelujeme na všechny, jichž se tento kodex dotýká, aby ve svém chování vždy uplatňovali zásady dobrých mravů, ohleduplnost, pravdivost a vstřícnost.

Etický kodex doplňují interní směrnice a pracovní smlouvy.

Dodržujeme české i mezinárodní právní předpisy, které se na nás vztahují. Odsuzujeme veškeré aktivity založené na podvodu, porušování povinností při správě cizího majetku, vydírání, krádeži, zpronevěře či jiném trestném činu spáchaném proti našemu majetku, našim zákazníkům, spolupracujícím subjektům nebo třetím osobám.

Nerespektování zásad chování obsaženém v tomto etickém kodexu může mít závažné negativní důsledky pro nás, naše zaměstnance, ale také pro naše obchodní partnery a jiné subjekty.

V případě, že má kdokoliv z dotčených osob podezření, že by uvnitř naší společnosti či u obchodních partnerů mohlo docházet k porušení tohoto etického kodexu, informuje o tom svého nadřízeného, pokud porušování není schopen zamezit sám.

Porušení tohoto kodexu může vést dle intenzity porušení k postihům v oblasti pracovněprávní, občanskoprávní či trestněprávní. Pokud se týká obchodních partnerů, bude zvažováno trvání další spolupráce, případně i jiné kroky.

Každý z naší společnosti má povinnost se s etickým kodexem seznámit, implementovat jej do svého jednání a řídit se jím. V pochybnostech je možno obrátit se na svého nadřízeného, případně na vedoucí personálního oddělení.

LIDSKÁ PRÁVA

Lidská práva jsou nejvýznamnější práva, která náleží každé osobě bez rozdílu. Jejich ochrana je zakotvena nejen na národní úrovni, ale také na úrovni světové, jako například ve Všeobecné deklaraci lidských práv či v Evropské konvenci na ochranu lidských práv a základních svobod.

Respektujeme, chráníme a vnímáme fundamentalitu ochrany lidských práv.

Zásadně odmítáme:

  • jakoukoliv dětskou práci;
  • nucenou a nedobrovolnou práci;
  • jakoukoliv formu moderního otroctví a obchodování s lidmi;
  • jakékoliv typy tělesného, psychologického, sexuálního či jiného obtěžování nebo zneužívání;
  • genocidu či jakékoliv jiné válečné zločiny.

Dodržování lidských práv vyžadujeme také od všech svých obchodních partnerů. V případě, že je náš obchodní partner zaměstnavatelem, vyžadujeme u tohoto partnera také dodržování příslušných pracovněprávních předpisů.

ROVNÉ ZACHÁZENÍ

Rovné zacházení a rovnost šancí jsou významná práva každé osoby. Tuto zásadu ctíme v maximální možné míře. Vylučujeme jakoukoliv diskriminaci na základě pohlaví, rasy, náboženského vyznání, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politických postojů či ostatních zákonem chráněných znaků.

Naši zaměstnanci jsou přijímáni zásadně na základě své kvalifikace a svých schopností.

PROFESIONALITA

Profesionální přístup je pro nás důležitou zásadou, která má významný podíl na našem dobrém jménu. Profesionalita se očekává od každého, kdo u nás působí.

VSTŘÍCNÝ PŘÍSTUP K OBCHODNÍM PARTNERŮM

Velmi si vážíme všech našich obchodních partnerů. Prioritou je pro nás vstřícný přístup ke všem partnerům v maximální možné míře, zdvořilost, úcta, flexibilita, včasnost jednání a slušná a rychlá komunikace.

TÝMOVOST A RESPEKT K OSTATNÍM

Jsme velký tým a práce v týmu je jedním ze základních pilířů naší kultury. Týmové chování zahrnuje jak spolupráci s ostatními kolegy, tak také respekt k jejich práci.

Každý z nás má povinnost respektovat svého kolegu, a to bez ohledu na jeho věk, vyznání, národnostní příslušnost, rasu apod. Taktéž má každý povinnost respektovat názory ostatních, byť se nemusí shodovat s názory daného jedince. Respekt k osobnímu a pracovnímu prostoru každého je pro nás významnou zásadou. To zahrnuje také řádné a včasné plnění závazků jednoho vůči druhému.

LOAJALITA KE SPOLEČNOSTI

Každý z nás má povinnost hájit naše dobré jméno a vystupovat v souladu s naší dobrou pověstí. Naše zájmy jsou prioritou. Dodržování vnitřních předpisů je vyžadováno.

TALENT MANAGEMENT A OSOBNÍ ROZVOJ

Klademe důraz na osobní rozvoj každého jednotlivce, který tak roste spolu s námi. Předpokladem je osobní zaujetí daného jednotlivce, ochota a vůle neustále se zlepšovat a učit se novým věcem.

Velký prostor je věnován také výchově nových talentů. Dáváme příležitost všem, kteří mají potenciál a chuť něco dokázat. Zpětná vazba je součástí pravidelného hodnocení zaměstnanců.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců je pro nás prioritou. Dodržujeme všechny platné právní předpisy v této oblasti a cílíme k neustálému zlepšování pracovních podmínek.

Každý z nás má povinnost dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je zakázáno za všech okolností ohrožovat bezpečnost a zdraví svých kolegů či třetích subjektů.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně. Ctíme a chráníme osobní údaje našich zaměstnanců a jiných dotčených subjektů.

Přijali jsme interní předpisy zabývající se ochranou osobních údajů a jejich dodržování je vyžadováno.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Jsme vlastníky mezinárodně chráněných patentů, a rovněž disponujeme rozsáhlým obchodním tajemstvím a značným know how v našem oboru. Naše duševní vlastnictví je jedním z hlavních předpokladů našeho úspěchu.

Neoprávněné předání duševního vlastnictví třetímu subjektu nám může způsobit velmi závažnou škodu. Takovéto neoprávněné předání je zakázáno. V případě porušení ponese odpovědná osoba dle intenzity porušení veškeré následky pracovněprávní, civilní i trestní.

DARY, SPONZORSKÉ DARY A CHARITATIVNÍ ČINNOST

Uvědomujeme si, že ne každý má přístup ke zdrojům tak, aby byly naplňovány jeho základní potřeby. Rovněž ne každý má to štěstí vyrůstat ve zdraví. Proto každý rok přispíváme na tyto charitativní účely, případně pořádáme sbírky či umožňujeme konání charitativních akcí v našem areálu.

Sponzorské dary jsou poskytovány především v oblasti sportu, kultury a školství, neboť dle našeho názoru jsou tyto oblasti velmi důležité pro správný psychický a fyzický vývoj člověka. Na rozvoj a podporu mládeže klademe velký důraz.

SHODNOST A BEZPEČNOST VÝROBKŮ

S našimi výrobky přichází denně do styku mnoho lidí. Neseme odpovědnost za to, aby byla v maximální možné míře vyloučena rizika a nevýhody, které vyplývají ze zacházení s těmito produkty pro zdraví, bezpečnost, životní prostředí a majetek zákazníků či třetích osob.

Tato zásada je nejen naší prioritou, ale je také zákonnou povinností. Naše výrobky odpovídají aktuálnímu stavu techniky a jsou vyvíjeny v souladu s platnou legislativou. Je kladen důraz na důsledný postup při výrobě a následnou důkladnou kontrolu produktu před tím, než opustí prostory naší společnosti. Významná je rovněž kvalita jednotlivých komponentů, proto je vyžadována jejich průběžná kontrola.

Při jakémkoliv podezření na odchylky je nutno zakročit a upozornit nadřízeného zaměstnance, aby mohla být včas přijata vhodná opatření.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Dodržujeme všechny platné právní předpisy související s ochranou všech složek životního prostředí a všechny činnosti v odpadovém hospodářství jsou vykonávány v souladu se zákonem a rozhodnutími vydanými orgány státní správy.

Jsme si vědomi významu ochrany životního prostředí, a proto průběžně přijímáme opatření pro snižování dopadů na něj.

KOMUNIKACE

Klademe důraz na otevřenou komunikaci, a to jak uvnitř naší společnosti, tak i navenek. Všichni naši zaměstnanci jsou odpovědni za dodržování interních pravidel pro komunikaci, aby bylo zajištěno slušné a jednotné vystupování naší společnosti.

Pravidla pro komunikaci se na všechny v naší společnosti vztahují i mimo zaměstnání, zejména vyjadřuje-li se dotčená osoba na veřejných, kulturních, odborných či jiných akcích, případně na internetu a sociálních sítích, je nutno vždy zdůraznit, že se jedná o osobní názor dané osoby, nikoliv o naše oficiální stanovisko.

ZÁKAZ KORUPCE

Odmítáme korupci v jakékoliv její podobě. Jakákoliv forma korupce se zakazuje. Korupční jednání může vést k sankcím či trestněprávním následkům.

Pozornosti, dary, pohoštění a obdobné svým partnerům poskytujeme pouze v přiměřeném rámci a v rámci právních předpisů. Za těchto podmínek také pozornosti, dary, pohoštění a obdobné přijímáme. Uvedené se vztahuje na všechny v naší společnosti.

ZÁKAZ LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU

Zákony proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (tzv. praní špinavých peněz) a financování terorismu jsou přijaty téměř ve všech státech světa. Tato problematika je řešena také na nadnárodní úrovni.

O financování terorismu se jedná tehdy, jsou-li prostředky poskytovány na teroristickou trestnou činnost nebo na podporu teroristických sdružení.

Pečlivě prověřujeme identitu externích subjektů jako jsou zákazníci, dodavatelé a jiní obchodní partneři. Udržuje obchodní vztahy pouze se seriózními partnery.

Veškeré finanční transakce jsou u nás řádně zaúčtovány.

ÚČETNICTVÍ

Účetnictví vedeme řádně v souladu s právními předpisy. Jsme si vědomi, že řádné finanční a účetní vedení je jedním z pilířů naší důvěryhodnosti.

Nesrovnalosti mohou mít vážné důsledky pro naši společnost i pro odpovědného zaměstnance.

Procesy v naší společnosti musí být nastaveny tak, aby veškeré finanční údaje mohly být řádně a včas zaevidovány v účetnictví.

DAŇOVÉ A CELNÍ PŘEDPISY

Působíme na mnoha místech světa, a proto je velmi důležité, aby byly dodržovány daňové a celní zákony nejen České republiky, ale také jiných zemí či mezinárodních společenství, pokud dojde k jejich aplikaci při vývozu či dovozu zboží a služeb.

Pokud by došlo k nesrovnalostem v této oblasti, může nám být způsobena značná finanční újma a také může být narušeno naše dobré jméno. Na odpovědného zaměstnance by dopadly rovněž negativní důsledky.

SPRAVEDLIVÁ HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

Nejenom v České republice jsou přijaty zákony na ochranu hospodářské soutěže a antimonopolní zákony. Dodržování těchto zákonů zaručuje stejné a spravedlivé podmínky pro všechny soutěžitele/účastníky trhu. Zneužití hospodářské soutěže je zakázáno. Zneužitím se rozumí nekalá soutěž a nedovolené narušení hospodářské soutěže (zneužití dominantního postavení apod.).

Zneužití hospodářské soutěže může mít za následek citelné pokuty a jiné postihy.

Obchodujeme výlučně v souladu se zákonem a ctíme tyto etické zásady.

SMLUVNÍ PARTNEŘI

Máme mnoho smluvních partnerů, a to mimo jiné dodavatele a poskytovatele rozličných služeb. Naši smluvní partneři jsou vybíráni na základě objektivních kritérií. Bezdůvodné upřednostňování jednoho subjektu před druhým je zakázáno.

Všech svých obchodních partnerů si vážíme. Každý z nás je povinen chovat se k obchodním partnerům vstřícně, zdvořile, s úctou a slušně.